Oblasti služieb a skúseností

Development projektov a návrh zariadení

 • ♦ Technický koncept, finančný model projektu a jeho optimálna štruktúra
 • ♦ Vývoj nových zariadení pre elektrárne a energetické trhy, klasické parné kotle, kotle na    odpadné teplo(HRSG), koncept virtuálnej distribučnej siete skvapalneného zemného plynu    (V-LND-DP)
 • ♦ Technické riešenia podľa miestnych podmienok a požiadaviek klientov
 • ♦ Návrh elektrární a energetických zariadení podľa tendrových požiadaviek
 • ♦ Vývoj a optimalizácia jednotlivých komponentov pre energetický trh
 • ♦ Návrh nízkoemisných systémov, optimalizácie prevádzkovej efektivity a spoľahlivosti
 • ♦ Finančná analýza projektov, príprava finančných a implementačných modelov
 • ♦ Vývoj vlastných softvérov pre energetický inžiniering
 • ♦ Štúdie, energetické audity
 • ♦ Zaúčanie lokálneho personálu
 • ♦ Analýza technických a energetických požiadaviek klientov a návrhy optimalizácie


Inžiniering a technická dokumentácia

 • ♦ Návrh elektrární a energetických zariadení podľa kontraktom definovaných podmienok
 • ♦ Návrh kotlov bez limitácie druhu paliva a parametrov
 • ♦ Návrh budov a stavebných objektov prislúchajúcich elektrárňam a elektrárenským zariadeniam
 • ♦ Návrh oceľových konštrukcií
 • ♦ Návrh meracích, monitorovacích a riadiacich systémov
 • ♦ Návrh vysokonapäťových a nízkonapäťových elektrických zariadení a prenosných systémov
 • ♦ Návrh dopravníkov voľného materiálu, doprava a skladovanie tekutín a plynov
 • ♦ Návrh energetických centier, distribúcie a potrubných systémov
 • ♦ Vyhotovenie výrobnej dokumentácie pre individuálne komponenty a dokumentácie skutočného    vyhotovenia


Inžiniering pre investora, supervízia, technická pomoc a licencie

 • ♦ Inžiniering a technická dokumentácia pre zariadenia elektrární a elektrárne pre účely prípravy ponúk    a tendrových podmienok
 • ♦ Technická pomoc investorom zabezpečujúcim dodávky na kľúč pri príprave tendrovej dokumentácie    a celých tendrov
 • ♦ Vyhodnocovanie ponúk a technicko-obchodné konzultácie pri výbere subdodávateľov elektrární a    elektrárenských zariadení
 • ♦ Supervízia prípravy technickej dokumentácie subdodávateľmi a konzultačné aktivity pre investorov
 • ♦ Supervízia pri výrobe a montáži energetických zariadení
 • ♦ Supervízia pri prevádzke a uvádzaní do prevádzky, garančných meraniach a odstraňovaní reklamácií    subdodávateľov
 • ♦ Predaj inžinieringu, licencií, technickej dokumentácie vytvorenej na základe vlastného know-how,    technologických zariadení a náhradných dielov


Výroba, zaistenie dodávok a kompletácia zariadení pre elektrárne

 • ♦ Výroba zariadení pre elektrárne pod profesionálnou supervíziou vlastných inžinierov a manažérov    kvality
 • ♦ Zabezpečenie dodávok zariadení elektrární od vybraných subdodávateľov
 • ♦ Balenie, poistenie a doprava jednotlivých zariadení elektrární na stavbu, skladovanie, nakladanie a    vykladanie
 • ♦ Kompletácia dodaných zariadení elektrární


Zabezpečenie dodávky, montáž a uvádzanie do prevádzky

 • ♦ Zabezpečenie dodávky navrhnutých a špecifikovaných zariadení
 • ♦ Montáž a uvedenie do prevádzky zariadení elektrární podľa vlastnej technickej dokumentácie
 • ♦ Montáž a uvedenie do prevádzky jednotlivých zákazníkom objednaných technológií od rôznych    dodávateľov
 • ♦ Supervízia montáže vykonávanej subdodávateľmi alebo zákazníkom vybranou firmou
 • ♦ Individuálne vyskúšanie a uvedenie do prevádzky dodaných zariadení
 • ♦ Profesionálne zaškolenie lokálneho personálu pre prevádzku a údržbu
 • ♦ Technická pomoc pri prevádzke zariadení


Záručné a pozáručné služby

 • ♦ Záručné služby pre dodané zariadenia a elektrárne podľa kontraktačných podmienok
 • ♦ Dodávky náhradných dielov a preventívne prehliadky podľa potrieb a požiadaviek klientov počas celej    životnosti dodaných zariadení
 • ♦ Preventívna údržba a generálne opravy dodaných zariadení podľa dopredu dohodnutých    údržbárskych a opravárenských plánov založených na dlhodobých kontraktoch s klientom
 • ♦ Záručné a pozáručné služby prostredníctvom vlastných kapacít a špecializovaných subdodávateľov


Individuálne služby, obchodné a finančné aktivity

 • ♦ Technické, obchodné a finančné konzultácie
 • ♦ Obchodné zastupovanie a marketing
 • ♦ Príprava exportného financovania a spolupráca s export podporujúcimi inštitúciami ako    Eximbanky alebo iné exportné agentúry (ECAs)
 • ♦ Účasť na profesionálnych konferenciách, seminároch a obchodných misiách
 • ♦ Spolupráca s európskymi a svetovými fondami na podporu rozvoja obchodu a ochrany životného    prostredia
Rozsah dodávok a služieb v kocke